ЗА НАС

 

• објект: изграден и пуштен во употреба 2011 год

• содржини и капацитет:
• комплекс 22000 м2
• царински склад (затворен дел 5000 м2, отворен 6000 м2)
• комори (1550 м2)
• просторија за повеќекратно привремено чување на стока (1650 м2)
• локален склад (2000 м2)
• паркинг позиции за овластен примач (650 м2)
• деловно административен објект (2100 м2)
• ресторан (300 м2)
• перална и маркет
• паркинг за возила и камиони
• обиколница во самиот комплекс

• услуги:
• складирање на секаков вид стока под царински надзор
• складирање возила под царински надзор
• складирање на секаков вид локална стока која не е под царински надзор
• складирање на габаритна стока
• складирање на термолабилна стока на температури од +2 до -25 °C
• складирање на посебна стока во специјални услови и простории
• овозможена поедноставена постапка овластен примач/испраќач
• локално царинење
• издавање деловно административен простор под закуп
• угостителски и маркет услуги
• перална за возила и камиони
• паркинг за возила и камиони
• локална дистрибуција мк + кос (преку партнерски фирми)
• шпедитирање и транспорт (преку партнерски фирми)

• опрема:
• виљушкари 2.5 т – 5 ком
• виљушкари 5 т – 2 ком
• рачни виљушкари – 22 ком
• дигитални ваги – 3 ком
• кран – 1 ком
• елеватор – 1 ком
• рампи за утовар/истовар

• квалитет:
• современ објект проектиран и изведен наменски за дејност царинско складирање
• комплекс кој нуди комплетна содржина
• професионален кадар - 58 вработени
• бонитетна фирма основана 1987 година
• НАССР сертификат
• компјутерска евиденција на стоки преку најсовремен софтвер
• современа опрема
• 24 часовно физичко обезбедување
• 24 часовен мониторинг и видео надзор на целиот комплекс
• примена на нови методологии во работењето и контрола
• експедитивност, квалитет, безбедност, професионалност на услугите
• прилагодени и прифатливи цени на пазарот
• одобрение за овластен приемач кое овозможува транспортните возила да пристигаат на прием во складот директно од граничниот премин без ставање на увид на одредишен царински орган
• осигурување на севкупната стока сместена во складот